Super User

Super User

Sunday, 11 May 2014 16:29

VOL. 34

Department of History and Culture of Ukraine

of the State higher educational establishment «Pereyaslav-Khmelnytskyi State Pedagogical University named after Hryhoryi Skovoroda».

 

 

SCIENTIFIC NOTES OF UKRAINIAN HISTORY: COLLECTED ARTICLES.VOL. 34.PEREYASLAV-KHMELNYTSKYI, 2014.

 

 

CONTENT

 

PART I. HISTORY OF UKRAINE

 

Kolybenko O., Kolybenko O.

COSSACKSOF PEREYASLAVON PEREYASLAVS'KACOUNCILFOR 1654

 

Lokha V.

ETHNO-SOCIAL STRUCTURE OF PEREYASLAV TRADESMEN AFTER «CENSUS BOOK OF PEREYASLAV REGIMENT 1726», «GENERAL (RUMYANTSEV) DESCRIPTION OF LITTLERUSSIA 1765 – 1769» AND OTHER SOURCES

 

Lokha V., Lokha A.

BISHOPS OF PEREYASLAV: THEIR FUNCTIONS AND ROLE IN FORMATION AND GENESIS OF THE DIOCESE AND THE HISTORY CHURCH GOVERNMENT

 

Tkachenko T., TkachenkoG.

FORMATION SETS OF CHILDREN'S PRYYUTOV VEDOMSTVA EMPRESS MARIA IN UKRAINE IN THE XIX CENTURY

 

Torubara A.

EDUCATIONALPROCESSORGANIZATIONINNIZHYN LAW LYCEUMOF PRINCE BEZBORODKO

 

Lada O.

THE MAIN STAGES OF DEVELOPMENT THE SCIENTIFIC SOCIETIES IN UKRAINE IN THE FIRST HALF OF XIX CENTURYTHE BEGINNING OFXXCENTURY

 

Kutsenko J.

FOUNDATION AND DEVELOPMENT OF PEREYASLAV HIGH SCHOOL FOR MEN (1906-1919)

 

Dudar V.

UKRAINIAN GREEKk CATHOLIC CHURCH IN EASTERN HALYCHYNA IN THE 1920S–30S

 

Tkachenko V.

EASTER CEREMONIES AND PYSANKARSTVO IN VOLYN’ IN THE ARCHIVAL HERITAGE OF NIKANOR DMYTRUK

 

Piskun O.

THE IDENTIFICATION PROCESSES IN SLOBOZHANSHYNA: THE SOURCES OF THE INVESTIGATION

 

Michuda V.

ACTIVITIESOF RURAL CULTURAL INSTITUTIONS IN 1945 – MID 1950'S

 

Cherkasov О.

S.M. BIBIKOV AND PREHISTORICARCHAEOLOGYOFTHE CRIMEA

 

BardashevskaJ.

CONSUMER SERVICE IN THE UKRAINIAN SSR DURING PERESTROIKA (1985 - 1991): POLICY CHALLENGES AND REALITIES.

 

Kykot S.

CAUSESANDPREDICTORSOFASSOCIATIONSYOUTHIN UKRAINEINTHESECONDHALFOFTHE 80-S - EARLY 90-SOF XX CENTURY

 

Potapenko Y.

POST-TOTALITARIAN AND POST-COLONIAL NATURE OF MODERN UKRAINE: HAS CHANGES AFTER EVROMAYDAN?

 

PART II. HISTORY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

 

Levchenko I.

THE SCIENTIFIC ACTIVITY OF NATURAL SCIENTIFIC SOCIETIES IN THE UKRAINE IN THE SECOND HALF OF XIX - EARLY XX CENTURY

 

Bashly М.

PARTICIPATION OF NOBILITY IN ACTIVITY OF THE «SOCIETY OF AGRICULTURE OF THE SOUTH RUSSIA»

 

Kykot M.

FORMATION AND DEVELOPMENT OF ECONOMIC GEOGRAPHY IN UKRAINE IN THE SECOND HALF OF XIX – IN THE BEGINNING OF XX CENTURY

 

Varyvoda K.

ACADEMICIAN V.YU. CHAHGOVETS’ SCIENTIFIC PRIORITY DIRECTIONS IN ELECTROPHYSIOLOGY FIELD (ENDOF ХІХ –MIDDLEOF ХХ CENTURIES)

 

Drok P.

SCIENTIFIC CONTRIBUTIONS ARHIPA LYLKU THE DEVELOPMENT OF TYRBOJET ENGINES

 

Gaidaienko I.

ALTERNATIVE ENERGY IN UKRAINE: STATUS AND PROSPECTS

 

DATA ABOUT THE AUTORS

 

 

 

Sunday, 11 May 2014 16:02

Випуск-34

Колибенко О., Колибенко О.[Переяславські козаки на Переяславській раді 1654 р.] 3-9

Лоха В.[Етносоціальна структура міщан переяслава за «Ревізькою книгою Переяславського полку 1726 р.», «Генеральним (Румянцевським) описом Малоросії 1765 – 1769 рр.» та іншими джерелами] 10-19

Лоха В., Лоха А.[Переяславські єпископи: їх функції та роль у становленні і генезі єпархії та ієрархія церковного управління] 20-30 

Ткаченко Т.,  Ткаченко Г.[Формування мережі дитячих притулків відомства імператриці Марії в Україні в ХІХ ст.] 31-38

Торубара А.[Організація навчального процесу в Ніжинському юридичному ліцеї князя Безбородька] 39-43

Лада О.[Основні етапи розвитку наукових товариств України першої половини ХІХ – початоку ХХ ст.: історіографія] 44-50

Куценко Ю.[Заснування та розвиток Переяславської чоловічої гімназії (1906-1919)] 51-58

Дудар В.[Українська греко-католицька церква в Східній Галичині у 20-30-х роках ХХ століття] 59-63

Ткаченко В.[Великодня обрядовість та писанкарство на Волині в архівній спадщині Никанора Дмитрука] 64-70

Піскун О.[Ідентифікаційні процеси на Слобожанщині: джерельна база дослідження] 71-77

Мічуда В.[Діяльність сільських закладів культури в 1945 – середині 1950-х рр.] 78-84

Черкасов О.[С.М. Бібіков та первісна археологія Криму] 85-91

Бардашевська Ю.[Побутове обслуговування населення Української РСР в роки перебудови (1985 – 1991): програмні завдання і реалії] 92-98

Кикоть С.[Причини і передумови виникнення громадських об’єднань молоді в Україні в другій половині 80-х – на початку 90-х рр. ХХ ст.] 99-105

Потапенко Я.[Посттоталітарний і постколоніальний характер сучасної України: чи відбулися зміни після Євромайдану?] 106-111

Левченко І.[Наукова діяльність природничих наукових товариств на теренах України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.] 112-118

Башли М.[Участь дворянства в діяльності «Товариства сільського господарства Південної Росії»] 119-125

Кикоть М.[Становлення та розвиток економічної географії в Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ століть] 126-131

Варивода К.[Пріоритетні наукові напрями академіка В.Ю. Чаговця в галузі електрофізіології (кінець ХІХ – середина ХХ століття)] 132-138

Дрок П.[Науковий внесок Архипа Люльки в розробку турбореактивних двигунів] 139-145

Гайдаєнко І.[Альтернативна енергетика в Україні: стан та перспективи розвитку] 146-151

 

1. Наукова стаття повинна містити такі необхідні елементи:

- постановка проблеми у загальному вигляді та зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

- історіографію питання, аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; - формулювання цілей статті (постановка завдання);

- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

- висновок з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

2. Розташуванняструктурнихелементівстатті:

УДК (у верхньому лівому кутку);

        прізвище, ім’я, по-батькові автора (авторів) (з правого боку), під ним у дужках місто;

        – назва статті великими буквами, 14 кеглем, напівжирним шрифтом, по центру;

        анотація українською мовою (900–1000 знаків) – 14 кеглем, курсивом (16-22 рядки); анотація повиннабути структурованою, міститимету дослідження та застосовані методи, основні одержані висновки;

– ключові слова українською мовою (6-8 слів) – 14 кеглем, курсивом;

- обсяг статті – до 25 тис. знаків (як виняток, не більше 35 тис. знаків);

– обов’язкова вимога до статей – якість, високій рівень англійської мови.

4. Вимоги для оформлення тексту: всі поля 20 мм; шрифт Times New Roman, кегель 14, інтервал – 1,5; абзацний відступ – 10 мм. Рисунки й таблиці оформляються згідно з ДСТУ. Щодо символів. В тексті необхідно використовувати лапки лише такого зразку: «», тире – це коротке тире: «–». Не потрібно ставити зайві пробіли, особливо перед квадратними чи круглими дужками, а також в них. Для запобігання потрібно використовувати функцію «Недруковані знаки».

5. Посилання на джерела в тексті подаються за таким зразком:[7,с.123], де 7– номер джерела за списком використаних джерел , 123 – сторінка. Посилання на декілька джерел одночасно подаються таким чином: [1;4;8] або [2,с.32;9,с.48;11,с.257]. Посилання на архівні джерела – [15,арк.258,231зв].

6. Стаття подається українською мовою (для іноземців – мовою оригіналу), у електронному варіанті у вигляді файлу, який виконаний в текстовому редакторі MS Word for Windows, на диску чи електронною поштою.

7. Статті, автори яких не мають наукового ступеня, супроводжуються рецензією кандидата, доктора наук за фахом публікації або витягом із протоколу засідання кафедри (відділу) про рекомендацію статті до друку. Рецензія або витяг з протоколу подається в оригіналі, або в сканованому вигляді електронною поштою.

8. Відповідальність за зміст, точність поданих фактів, цитат, цифр і прізвищ несуть автори матеріалів. Редакція залишає за собою право на редагування і скорочення, а також літературне виправлення статті (зі збереженням головних висновків та стилю автора). Редколегія може не поділяти світоглядних переконань авторів.

9. Джерела та література – подається після основного тексту у кінці статті в алфавітному порядку, згідно до вимог (Бюлетень ВАК України №3 2008), не припустимо подавати декілька джерел під одним пунктом у списку літератури; після списку використаних джерел надається цей же список джерел латинським алфавітом (транслітерація)References;

10. Прізвище та ініціали, назва статті, анотація (900–1000 знаків), ключові слова російською мовою; анотація повинна бути ідентичною україномовному варіанту.

11. Прізвище та ініціали, назва статті, анотація (900–1000 знаків), ключові слова англійською мовою; анотація повинна бути ідентичною україномовному варіанту.

12.Окремим файлом подаються відомості про автора – вчений ступінь, вчене звання, посада і місце роботи (українською, англійською, російською мовами), телефон та e-mail;

 

 

До статті додаються:

– для Веб–сайту збірника обов’язкове резюме статті англійською мовою не менше як 4000 знаків (2-2,5 сторінки тексту 14 кеглем, 1,5 інтервалом). Резюме статті повинно бути структуроване, містити мету дослідження та застосовані методи, основні одержані висновки.  Непримустимий комп’ютерний переклад англійською мовою.

Резюме статті надсилається безоплатно.

–Відомості про автора (авторів): прізвище, ім’я, по-батькові, вчений ступінь, вчене звання, посада і місце роботи, службова і домашня адреси з поштовим індексом, контактний телефон, e-mail.

 

 

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 27 січня 2010 р. № 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею»

ТАБЛИЦЯ транслітерації українського алфавіту латиницею

 

Український алфавіт

Латиниця

Позиція в слові

Приклади написання

Українською мовою

Латиницею

А a

A а

 

Алушта
Андрій

Alushta
Andrii

Б б

B b

 

Борщагівка
Борисенко

Borshchahivka
Borysenko

В в

V v

 

Вінниця
Володимир

Vinnytsia
Volodymyr

Г г

H h

 

Гадяч
Богдан
Згурський

Hadiach
Bohdan
Zghurskyi

Ґ ґ

G g

 

Ґалаґан
Ґорґани

Galagan
Gorgany

Д д

D d

 

Донецьк
Дмитро

Donetsk
Dmytro

Е е

E e

 

Рівне
Олег
Есмань

Rivne
Oleh
Esman

Є є

Ye

ie

На початку слова

В інших позиціях

Єнакієве
Гаєвич
Короп’є

Yenakiieve
Haievych
Koropie

Ж ж

Zh zh

 

Житомир
Жанна
Жежелів

Zhytomyr
Zhanna
Zhezheliv

З з

Z z

 

Закарпаття
Казимирчук

Zakarpattia
Kazymyrchuk

И и

Y y

 

Медвин
Михайленко

Medvyn
Mykhailenko

І і

I i

 

Іванків
Іващенко

Ivankiv
Ivashchenko

Ї ї

Yi

i

На початку слова

В інших позиціях

Їжакевич
Кадиївка
Мар’їне

Yizhakevych
Kadyivka
Marine

Й й

Y

i

На початку слова

В інших позиціях

Йосипівка
Стрий
Олексій

Yosypivka
Stryi
Oleksii

К к

K k

 

Київ
Коваленко

Kyiv
Kovalenko

Л л

L l

 

Лебедин
Леонід

Lebedyn
Leonid

М м

M m

 

Миколаїв
Маринич

Mykolaiv
Marynych

Н н

N n

 

Ніжин
Наталія

Nizhyn
Nataliia

О о

O o

 

Одеса
Онищенко

Odesa
Onyshchenko

П п

P p

 

Полтава
Петро

Poltava
Petro

Р р

R r

 

Решетилівка
Рибчинський

Reshetylivka
Rybchynskyi

С с

S s

 

Суми
Соломія

Sumy
Solomiia

Т т

T t

 

Тернопіль
Троць

Ternopil
Trots

У у

U u

 

Ужгород
Уляна

Uzhhorod
Uliana

Ф ф

F f

 

Фастів
Філіпчук

Fastiv
Filipchuk

Х х

Kh kh

 

Харків
Христина

Kharkiv
Khrystyna

Ц ц

Ts ts

 

Біла Церква
Стеценко

Bila Tserkva
Stetsenko

Ч ч

Ch ch

 

Чернівці
Шевченко

Chernivtsi
Shevchenko

Ш ш

Sh sh

 

Шостка
Кишеньки

Shostka
Kyshenky

Щ щ

Shch shch

 

Щербухи
Гоща
Гаращенко

Shcherbukhy
Hoshcha
Harashchenko

Ю ю

Yu

iu

На початку слова

В інших позиціях

Юрій

Корюківка

Yurii

Koriukivka

Я я

Ya

ia

На початку слова

В інших позиціях

Яготин
Ярошенко
Костянтин
Знам’янка
Феодосія

Yahotyn
Yaroshenko
Kostiantyn
Znamianka
Feodosiia

Примітка:

1. Буквосполучення «зг» відтворюєтьсялатиницеюяк «zgh» (наприклад, Згорани – Zghorany, Розгон – Rozghon) навідмінувід «zh» – відповідникаукраїнськоїлітери «ж».

2. М'який знак і апостроф латиницею не відтворюються.

3. Транслітерація прізвищ та імен осіб і географічних назв здійснюється шляхом відтворення кожної літери латиницею.

 

ТАБЛИЦЯ транслітерації російського алфавіту латиницею

Російський

алфавіт

Латиниця

А, а

A (a)

Б, б

B (b)

В, в

V (v)

Г, г

G (g)

Д, д

D (d)

Е, е

E (e), YE (ye)

Ё, ё

E (e), YE (ye)

Ж, ж

ZH (zh)

З, з

Z (z)

И, и

I (i)

Й, й

Y (y)

К, к

K (k)

Л, л

L (l)

М, м

M (m)

Н, н

N (n)

О, о

O (o)

П, п

P (p)

 

 

Російський алфавіт

Латиниця

Р, р

R (r)

С, с

S (s)

Т, т

T (t)

У, у

U (u)

Ф, ф

F (f)

Х, х

KH (kh)

Ц, ц

TS (ts)

Ч, ч

CH (ch)

Ш, ш

SH (sh)

Щ, щ

SHCH (shch)

Ъ, ъ

не пишеться

Ы, ы

Y (y)

Ь, ь

не пишеться

Э, э

E (e)

Ю, ю

YU (yu), IU (iu)

Я, я

YA (ya), IA (ia)

 

 

 

Поєднання голосних літер з літерою (й)

Ай

Ay

Ей

Ey, Yey, Ei

Ий

Y, Iy

Ой

Oy

Уй

Uy

Ый

Yu

Юй

Yuy

Яй

Yay

Эй

Ey

Примітка:

  • Літера Е російського алфавіту транслітерується латиницею як YE, якщо стоїть на початку слова, після голосних і знаків Ъ і Ь. В усіх інших випадках – як E.
    Наприклад, Евгений = Yevgeniy, Анатольевич = Anatolyevich, Сергеевич = Sergeyevich.
  • Літера Ё транслітерується як YE, якщо стоїть на початку слова, після голосних і знаків Ъ і Ь. В усіх інших випадках – як E.
    Наприклад, Ёлкин = Yelkin, Планёрная = Planernaya. 
  • Літери Й та Ы транслітеруються як Y в обох випадках.Наприклад, Быстрый = Bystryy.Літера Ц транслітерується як TS. Так само як і буквосполучення ТС. Наприклад, Царёв = Tsarev.Поєднання російських літер КС транслітерується як KS, а не як X.

 

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

 

 

УДК 612 (092) «18/19»

Катерина Варивода

(Переяслав-Хмельницький)

 

ПРІОРИТЕТНІ НАУКОВІ НАПРЯМИ АКАДЕМІКА В.Ю. ЧАГОВЦЯ В ГАЛУЗІ ЕЛЕКТРОФІЗІОЛОГІЇ (КІНЕЦЬ ХІХ – СЕРЕДИНА ХХ СТОЛІТТЯ)

 

У статті відображено основні етапи життя, науково-дослідну та організаційну діяльність Василя Юрійовича Чаговця (1873-1941 рр.) – академіка Національної академії наук України, видатного ученого-електрофізіолога (16-22 рядки).

Ключові слова: Василь Юрійович Чаговець, електрофізіологія, іонна теорія подразнення, електрогастрографія, електроенцефалографія.

 

ТЕКСТ: обов’язково має містити актуальність, мету, історіографію проблеми, виклад фактичного матеріалу, висновки.

 

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА

1.     Бабский Е.Б. Василий Юрьевич Чаговец / Е.Б. Бабский // Избранные труды в одном томе. – К. :Изд-во АН УССР, 1957. – С. 3-43.

2.     Воронцов Д.С. Нариси з історії фізіології на Україні / Воронцов Д.С, Нікітін В.М., Серков П.М. - К. : Вид-во АН УРСР, 1959. – 256 с.

3.     Развитие биологии на Украине: в 3-х т. / [редкол. : Сытник К.М.]. – К. : Наук. думка, 1984. – Т. 1. – 416 с.

REFERENCES

1.     Babskyy E.B. Vasylyy Yur'evych Chahovets / E.B. Babskyy // Yzbrannye trudi v odnom tome. – K. :Yzd-vo AN USSR, 1957. – S. 3-43.

2.     Vorontsov D.S. Narysy z istoriyi fiziolohiyi na Ukrayini / Vorontsov D.S, Nikitin V.M., Serkov P.M. - K. : Vyd-vo AN URSR, 1959. – 256 s.

3.     Razvytye byolohyy na Ukrayne: v 3-kh t. / [redkol. : Sыtnyk K.M.]. – K. : Nauk. dumka, 1984. – T. 1. – 416 s.

 

Варывода Е. Приоритетные направления академика В.Ю. Чаговця в отрасли электрофизиологии (конец ХІХ – середина ХХ века).

В статье отображены основные этапы жизни, научно-исследовательская и организационная деятельность Василия Юрьевича Чаговця (1873-1941 гг.) академика Национальной академии наук Украины, выдающегося ученого-электрофизиолога (16-22 строки).

Ключевые слова: Василий Юрьевич Чаговець, электрофизиология, ионная теория раздражения, электрогастрография.

 

Varyvoda K. Academician V. Yu. Chahovets’ scientific priority directions in electrophysiology field (end of ХІХ –middle of ХХ centuries).

The paper considers the main stages of life, scientific and organization activity of Vasyl Yuriiovych Chahovets (1873-1941) – the famous electrophysiologist, academician of the National Academy of Sciences of Ukraine (16-22).

Keywords: Vasiliy Jurievich Chagovets', electrophysiology, ionic theory of irritation, electrogastrography.

 

 

 

У періодичному збірнику наукових статей "Наукові записки з української історії", засновником якого є ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди", друкуються українською, російською та англійською мовами статті, пов'язані з актуальними проблемами історії України з найдавніших часів до сьогодення, історії науки і техніки, історіографії, джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін.
Зважаючи на свободу наукової творчості, редколегія бере до друку публікації й статті тих авторів, думки яких не в усьому поділяє.
Відповідальність за достовірність матеріалів несуть автори публікацій.
Передрук та відтворення опублікованих матеріалів будь-яким способом дозволяється лише при посиланні на «Наукові записки з української історії».
Редакційна колегія залишає за собою право редагувати та скорочувати текст.
 

Редколегія періодичного друкованого фахового видання «Наукові записки з української історії»

 

1.    В.П.Коцур, ректор, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент АПН України, завідувач кафедри історії та культури України ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (головний редактор);

2.    В.М.Орлик, доктор історичних наук, професор кафедри загальної історії, правознавства і методик навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (заступник головного редактора);

3.    В.П.Шевчук, доктор історичних наук, професор кафедри історії та культури України ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»;

4.    В.Й.Борисенко, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, професор кафедри історії та культури України ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»;

5.    А.П. Коцур, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри української історії та етнополітики Національного університету ім. Тараса Шевченка, професор кафедри історії та культури України ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»;

6.    Я.Мокляк, доктор габілітований, професор Яґеллонського університету (Польща);

7.    К.Філіпов, доктор габілітований, професор університету в Білостоку (Польща);

8.    Ю.Ю.Моргунов, доктор історичних наук, провідний науковий співробітник відділу слов’яно-руської археології Інституту археології РАН (Росія);

9.    Я.О.Потапенко, доктор історичних наук, доцент кафедри історії та культури України ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»;

10.          В.К.Молоткіна, доктор історичних наук, доцент кафедри історії та культури України ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»;

11.          О.М.Гончаренко, доктор історичних наук, доцент кафедри історії та культури України ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»;

12.          О.А.Тарапон, канд. іст. наук, доц. кафедри історії та культури України ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (відп. секр.);

13.          О.В.Колибенко, канд. іст. наук, доц. кафедри історії та культури України ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»;

14.          І.О.Демуз, канд. іст. наук, викладач кафедри історії та культури України ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

 

Thursday, 08 May 2014 08:24

Архів номерів

Випуск 34

Thursday, 08 May 2014 08:11

В стадії розробки

   

Friday, 25 April 2014 17:14

Про збірник

Наукові записки з української історії: збірник наукових статей /ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди". – м. Переяслав-Хмельницький  

 

Рік заснування:

1993

Проблематика:

Історія України, історія науки і техніки

ISSN:

 

Свідоцтво про державну реєстрацію:

КВ №9497

Фахова реєстрація у ВАК України:

Бюлетень ВАК України, 2009, №12, с.6

Галузь науки:

історичні

Періодичність:

2 рази на рік

Мова видання:

Українська, російська, англійська

Засновник:

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

Головний редактор:

д. і. н., проф. Коцур В.П.

Заступники головного редактора:

д. і. н., проф. Орлик В.М.

Відповідальний секретар:

к.і.н., доц. Тарапон О.А.

Члени редколегії:

д. і. н., проф. Коцур А.П., д. і. н., доц. Потапенко Я.О., д. і. н., доц. Молоткіна В.К., д. і. н., доц. Гончаренко О.М., д. і. н., проф. Шевчук В.П., д. і. н., проф. Борисенко В.Й., доктор габілітований, проф. Мокляк Я. (Польща), доктор габілітований, проф. Філіпов К. (Польща), д. і. н., проф. Моргунов Ю.Ю. (Росія), к.і.н., доц. Колибенко О.В., к.і.н. Демуз І.О.

Адреса редакції:

08401, Україна, м.Переяслав-Хмельницький, Київська обл., вул. Сухомлинського, 30, кафедра історії та культури України (к.222),

Тел.: 04567-5-17-13

E-mail: kafedra_zbirnyk@mail.ru