Sunday, 11 May 2014 15:53

Вимоги до структури та оформлення наукових статей: «Наукові записки з української історії»

Written by 
Rate this item
(1 Vote)

1. Наукова стаття повинна містити такі необхідні елементи:

- постановка проблеми у загальному вигляді та зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

- історіографію питання, аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; - формулювання цілей статті (постановка завдання);

- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

- висновок з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

2. Розташуванняструктурнихелементівстатті:

УДК (у верхньому лівому кутку);

        прізвище, ім’я, по-батькові автора (авторів) (з правого боку), під ним у дужках місто;

        – назва статті великими буквами, 14 кеглем, напівжирним шрифтом, по центру;

        анотація українською мовою (900–1000 знаків) – 14 кеглем, курсивом (16-22 рядки); анотація повиннабути структурованою, міститимету дослідження та застосовані методи, основні одержані висновки;

– ключові слова українською мовою (6-8 слів) – 14 кеглем, курсивом;

- обсяг статті – до 25 тис. знаків (як виняток, не більше 35 тис. знаків);

– обов’язкова вимога до статей – якість, високій рівень англійської мови.

4. Вимоги для оформлення тексту: всі поля 20 мм; шрифт Times New Roman, кегель 14, інтервал – 1,5; абзацний відступ – 10 мм. Рисунки й таблиці оформляються згідно з ДСТУ. Щодо символів. В тексті необхідно використовувати лапки лише такого зразку: «», тире – це коротке тире: «–». Не потрібно ставити зайві пробіли, особливо перед квадратними чи круглими дужками, а також в них. Для запобігання потрібно використовувати функцію «Недруковані знаки».

5. Посилання на джерела в тексті подаються за таким зразком:[7,с.123], де 7– номер джерела за списком використаних джерел , 123 – сторінка. Посилання на декілька джерел одночасно подаються таким чином: [1;4;8] або [2,с.32;9,с.48;11,с.257]. Посилання на архівні джерела – [15,арк.258,231зв].

6. Стаття подається українською мовою (для іноземців – мовою оригіналу), у електронному варіанті у вигляді файлу, який виконаний в текстовому редакторі MS Word for Windows, на диску чи електронною поштою.

7. Статті, автори яких не мають наукового ступеня, супроводжуються рецензією кандидата, доктора наук за фахом публікації або витягом із протоколу засідання кафедри (відділу) про рекомендацію статті до друку. Рецензія або витяг з протоколу подається в оригіналі, або в сканованому вигляді електронною поштою.

8. Відповідальність за зміст, точність поданих фактів, цитат, цифр і прізвищ несуть автори матеріалів. Редакція залишає за собою право на редагування і скорочення, а також літературне виправлення статті (зі збереженням головних висновків та стилю автора). Редколегія може не поділяти світоглядних переконань авторів.

9. Джерела та література – подається після основного тексту у кінці статті в алфавітному порядку, згідно до вимог (Бюлетень ВАК України №3 2008), не припустимо подавати декілька джерел під одним пунктом у списку літератури; після списку використаних джерел надається цей же список джерел латинським алфавітом (транслітерація)References;

10. Прізвище та ініціали, назва статті, анотація (900–1000 знаків), ключові слова російською мовою; анотація повинна бути ідентичною україномовному варіанту.

11. Прізвище та ініціали, назва статті, анотація (900–1000 знаків), ключові слова англійською мовою; анотація повинна бути ідентичною україномовному варіанту.

12.Окремим файлом подаються відомості про автора – вчений ступінь, вчене звання, посада і місце роботи (українською, англійською, російською мовами), телефон та e-mail;

 

 

До статті додаються:

– для Веб–сайту збірника обов’язкове резюме статті англійською мовою не менше як 4000 знаків (2-2,5 сторінки тексту 14 кеглем, 1,5 інтервалом). Резюме статті повинно бути структуроване, містити мету дослідження та застосовані методи, основні одержані висновки.  Непримустимий комп’ютерний переклад англійською мовою.

Резюме статті надсилається безоплатно.

–Відомості про автора (авторів): прізвище, ім’я, по-батькові, вчений ступінь, вчене звання, посада і місце роботи, службова і домашня адреси з поштовим індексом, контактний телефон, e-mail.

 

 

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 27 січня 2010 р. № 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею»

ТАБЛИЦЯ транслітерації українського алфавіту латиницею

 

Український алфавіт

Латиниця

Позиція в слові

Приклади написання

Українською мовою

Латиницею

А a

A а

 

Алушта
Андрій

Alushta
Andrii

Б б

B b

 

Борщагівка
Борисенко

Borshchahivka
Borysenko

В в

V v

 

Вінниця
Володимир

Vinnytsia
Volodymyr

Г г

H h

 

Гадяч
Богдан
Згурський

Hadiach
Bohdan
Zghurskyi

Ґ ґ

G g

 

Ґалаґан
Ґорґани

Galagan
Gorgany

Д д

D d

 

Донецьк
Дмитро

Donetsk
Dmytro

Е е

E e

 

Рівне
Олег
Есмань

Rivne
Oleh
Esman

Є є

Ye

ie

На початку слова

В інших позиціях

Єнакієве
Гаєвич
Короп’є

Yenakiieve
Haievych
Koropie

Ж ж

Zh zh

 

Житомир
Жанна
Жежелів

Zhytomyr
Zhanna
Zhezheliv

З з

Z z

 

Закарпаття
Казимирчук

Zakarpattia
Kazymyrchuk

И и

Y y

 

Медвин
Михайленко

Medvyn
Mykhailenko

І і

I i

 

Іванків
Іващенко

Ivankiv
Ivashchenko

Ї ї

Yi

i

На початку слова

В інших позиціях

Їжакевич
Кадиївка
Мар’їне

Yizhakevych
Kadyivka
Marine

Й й

Y

i

На початку слова

В інших позиціях

Йосипівка
Стрий
Олексій

Yosypivka
Stryi
Oleksii

К к

K k

 

Київ
Коваленко

Kyiv
Kovalenko

Л л

L l

 

Лебедин
Леонід

Lebedyn
Leonid

М м

M m

 

Миколаїв
Маринич

Mykolaiv
Marynych

Н н

N n

 

Ніжин
Наталія

Nizhyn
Nataliia

О о

O o

 

Одеса
Онищенко

Odesa
Onyshchenko

П п

P p

 

Полтава
Петро

Poltava
Petro

Р р

R r

 

Решетилівка
Рибчинський

Reshetylivka
Rybchynskyi

С с

S s

 

Суми
Соломія

Sumy
Solomiia

Т т

T t

 

Тернопіль
Троць

Ternopil
Trots

У у

U u

 

Ужгород
Уляна

Uzhhorod
Uliana

Ф ф

F f

 

Фастів
Філіпчук

Fastiv
Filipchuk

Х х

Kh kh

 

Харків
Христина

Kharkiv
Khrystyna

Ц ц

Ts ts

 

Біла Церква
Стеценко

Bila Tserkva
Stetsenko

Ч ч

Ch ch

 

Чернівці
Шевченко

Chernivtsi
Shevchenko

Ш ш

Sh sh

 

Шостка
Кишеньки

Shostka
Kyshenky

Щ щ

Shch shch

 

Щербухи
Гоща
Гаращенко

Shcherbukhy
Hoshcha
Harashchenko

Ю ю

Yu

iu

На початку слова

В інших позиціях

Юрій

Корюківка

Yurii

Koriukivka

Я я

Ya

ia

На початку слова

В інших позиціях

Яготин
Ярошенко
Костянтин
Знам’янка
Феодосія

Yahotyn
Yaroshenko
Kostiantyn
Znamianka
Feodosiia

Примітка:

1. Буквосполучення «зг» відтворюєтьсялатиницеюяк «zgh» (наприклад, Згорани – Zghorany, Розгон – Rozghon) навідмінувід «zh» – відповідникаукраїнськоїлітери «ж».

2. М'який знак і апостроф латиницею не відтворюються.

3. Транслітерація прізвищ та імен осіб і географічних назв здійснюється шляхом відтворення кожної літери латиницею.

 

ТАБЛИЦЯ транслітерації російського алфавіту латиницею

Російський

алфавіт

Латиниця

А, а

A (a)

Б, б

B (b)

В, в

V (v)

Г, г

G (g)

Д, д

D (d)

Е, е

E (e), YE (ye)

Ё, ё

E (e), YE (ye)

Ж, ж

ZH (zh)

З, з

Z (z)

И, и

I (i)

Й, й

Y (y)

К, к

K (k)

Л, л

L (l)

М, м

M (m)

Н, н

N (n)

О, о

O (o)

П, п

P (p)

 

 

Російський алфавіт

Латиниця

Р, р

R (r)

С, с

S (s)

Т, т

T (t)

У, у

U (u)

Ф, ф

F (f)

Х, х

KH (kh)

Ц, ц

TS (ts)

Ч, ч

CH (ch)

Ш, ш

SH (sh)

Щ, щ

SHCH (shch)

Ъ, ъ

не пишеться

Ы, ы

Y (y)

Ь, ь

не пишеться

Э, э

E (e)

Ю, ю

YU (yu), IU (iu)

Я, я

YA (ya), IA (ia)

 

 

 

Поєднання голосних літер з літерою (й)

Ай

Ay

Ей

Ey, Yey, Ei

Ий

Y, Iy

Ой

Oy

Уй

Uy

Ый

Yu

Юй

Yuy

Яй

Yay

Эй

Ey

Примітка:

  • Літера Е російського алфавіту транслітерується латиницею як YE, якщо стоїть на початку слова, після голосних і знаків Ъ і Ь. В усіх інших випадках – як E.
    Наприклад, Евгений = Yevgeniy, Анатольевич = Anatolyevich, Сергеевич = Sergeyevich.
  • Літера Ё транслітерується як YE, якщо стоїть на початку слова, після голосних і знаків Ъ і Ь. В усіх інших випадках – як E.
    Наприклад, Ёлкин = Yelkin, Планёрная = Planernaya. 
  • Літери Й та Ы транслітеруються як Y в обох випадках.Наприклад, Быстрый = Bystryy.Літера Ц транслітерується як TS. Так само як і буквосполучення ТС. Наприклад, Царёв = Tsarev.Поєднання російських літер КС транслітерується як KS, а не як X.

 

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

 

 

УДК 612 (092) «18/19»

Катерина Варивода

(Переяслав-Хмельницький)

 

ПРІОРИТЕТНІ НАУКОВІ НАПРЯМИ АКАДЕМІКА В.Ю. ЧАГОВЦЯ В ГАЛУЗІ ЕЛЕКТРОФІЗІОЛОГІЇ (КІНЕЦЬ ХІХ – СЕРЕДИНА ХХ СТОЛІТТЯ)

 

У статті відображено основні етапи життя, науково-дослідну та організаційну діяльність Василя Юрійовича Чаговця (1873-1941 рр.) – академіка Національної академії наук України, видатного ученого-електрофізіолога (16-22 рядки).

Ключові слова: Василь Юрійович Чаговець, електрофізіологія, іонна теорія подразнення, електрогастрографія, електроенцефалографія.

 

ТЕКСТ: обов’язково має містити актуальність, мету, історіографію проблеми, виклад фактичного матеріалу, висновки.

 

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА

1.     Бабский Е.Б. Василий Юрьевич Чаговец / Е.Б. Бабский // Избранные труды в одном томе. – К. :Изд-во АН УССР, 1957. – С. 3-43.

2.     Воронцов Д.С. Нариси з історії фізіології на Україні / Воронцов Д.С, Нікітін В.М., Серков П.М. - К. : Вид-во АН УРСР, 1959. – 256 с.

3.     Развитие биологии на Украине: в 3-х т. / [редкол. : Сытник К.М.]. – К. : Наук. думка, 1984. – Т. 1. – 416 с.

REFERENCES

1.     Babskyy E.B. Vasylyy Yur'evych Chahovets / E.B. Babskyy // Yzbrannye trudi v odnom tome. – K. :Yzd-vo AN USSR, 1957. – S. 3-43.

2.     Vorontsov D.S. Narysy z istoriyi fiziolohiyi na Ukrayini / Vorontsov D.S, Nikitin V.M., Serkov P.M. - K. : Vyd-vo AN URSR, 1959. – 256 s.

3.     Razvytye byolohyy na Ukrayne: v 3-kh t. / [redkol. : Sыtnyk K.M.]. – K. : Nauk. dumka, 1984. – T. 1. – 416 s.

 

Варывода Е. Приоритетные направления академика В.Ю. Чаговця в отрасли электрофизиологии (конец ХІХ – середина ХХ века).

В статье отображены основные этапы жизни, научно-исследовательская и организационная деятельность Василия Юрьевича Чаговця (1873-1941 гг.) академика Национальной академии наук Украины, выдающегося ученого-электрофизиолога (16-22 строки).

Ключевые слова: Василий Юрьевич Чаговець, электрофизиология, ионная теория раздражения, электрогастрография.

 

Varyvoda K. Academician V. Yu. Chahovets’ scientific priority directions in electrophysiology field (end of ХІХ –middle of ХХ centuries).

The paper considers the main stages of life, scientific and organization activity of Vasyl Yuriiovych Chahovets (1873-1941) – the famous electrophysiologist, academician of the National Academy of Sciences of Ukraine (16-22).

Keywords: Vasiliy Jurievich Chagovets', electrophysiology, ionic theory of irritation, electrogastrography.

 

 

 

Read 6005 times