Наукові записки з української історії: збірник наукових статей /ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди". – м. Переяслав-Хмельницький  

 

Рік заснування:

1993

Проблематика:

Історія України, історія науки і техніки

ISSN:

 

Свідоцтво про державну реєстрацію:

КВ №9497

Фахова реєстрація у ВАК України:

Бюлетень ВАК України, 2009, №12, с.6

Галузь науки:

історичні

Періодичність:

2 рази на рік

Мова видання:

Українська, російська, англійська

Засновник:

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

Головний редактор:

д. і. н., проф. Коцур В.П.

Заступники головного редактора:

д. і. н., проф. Орлик В.М.

Відповідальний секретар:

к.і.н., доц. Тарапон О.А.

Члени редколегії:

д. і. н., проф. Коцур А.П., д. і. н., доц. Потапенко Я.О., д. і. н., доц. Молоткіна В.К., д. і. н., доц. Гончаренко О.М., д. і. н., проф. Шевчук В.П., д. і. н., проф. Борисенко В.Й., доктор габілітований, проф. Мокляк Я. (Польща), доктор габілітований, проф. Філіпов К. (Польща), д. і. н., проф. Моргунов Ю.Ю. (Росія), к.і.н., доц. Колибенко О.В., к.і.н. Демуз І.О.

Адреса редакції:

08401, Україна, м.Переяслав-Хмельницький, Київська обл., вул. Сухомлинського, 30, кафедра історії та культури України (к.222),

Тел.: 04567-5-17-13

E-mail: kafedra_zbirnyk@mail.ru